Thema 2016

Gods wil doen

In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over de wil van God.
– Ezra 7 vers 18: “U mag met het overige zilver en goud doen wat u en uw broeders goeddunkt te doen, overeenkomstig de wil van uw God.”
– Micha 6 vers 8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”
– Maleachi 2 vers 15: “Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos.”
– Matteüs 12 vers 50 waar Jezus zegt: “Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.”
– Johannes 6 vers 39 waar Jezus zegt: “Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag.”
– Romeinen 12 vers 1-2: “Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.”
– 1 Johannes 2:17: ” De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.”
– 1 Johannes 5 vers 14: “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.”

Hieruit kunnen we veel leren, maar wat is nu precies de wil van God in deze tijd en wat wil God dan van ons?

Vragen waarop we antwoorden hopen te vinden in de volgende Bijbelstudies:
Vrijdagavond : ‘God wil Jezus in jou zien’ door ds. Paul Visser
Zaterdagmorgen : ‘Gods wil gehoorzamen’ door ds. Simon van Groningen
Zaterdagavond : ‘Bidden naar Gods wil’ door Hans Maat
Zondagmorgen : ‘God wil dat niemand verloren gaat’ door ds. Jack Nugter