Overdenking Kennismakingsavond 2016

Gods wil doen

(Korte overdenking van Jan Heerikhuisen)

Het thema van dit bijbelstudieweekend is Gods wil doen, maar wat is Gods wil nu eigenlijk?

Daarvoor wil ik eerst uit Jeremia 29 lezen en wel vers 1 t/m 14a.
Je zal wel denken, Jeremia? De eerste hoofdstukken gaan alleen maar over ellende, straf, klagen, zonden. Het verbond met God is verbroken. Niet mijn favoriete bijbelboek. Maar toch volgt dan onder meer hoofdstuk 29.
“Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd.”
En daarna vanaf vers 3b
De brief had de volgende inhoud:
“‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5 Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6 ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7 Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.
8 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. 9 Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.
10 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11 Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12 Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14 Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen.”

In Jeremia 29 vers 11 staat: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”
God zegt dus, in welke omstandigheden je ook leeft en wat er ook met je aan de hand is, Mijn plan, Mijn wil is dat je gelukkig bent en een hoopvolle toekomst hebt. Dat is de basis, maar er staat meer.

Hij wil dat je in de wereld leeft. “Zet je in voor de stad waarheen ik je heb weggevoerd.” Maar toch niet van de wereld: “Bid voor de stad.” Waarvoor bidt je voor een ander tot God? Om genezing, dat hij of zij zich bekeert, ruzies worden opgelost, enzovoorts toch?

Ook wil God dat je je niet laat misleiden door profeten en waarzeggers die in Zijn naam leugens verkondigen. Dat wil overigens niet zeggen dat het kind met het badwater wordt weggegooid, want Jeremia was in die tijd zelf ook profeet en Hij schreef de brief ook aan profeten. Het gaat er om dat je zelf nadenkt, onderzoekt, er met elkaar over praat, niet zomaar iets aannemen omdat iemand een bepaalde status heeft. Wel positief kritisch, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. En je hoeft het niet in alles met elkaar eens te zijn. Ik zal eens drie onderwerpen noemen:
1. De eindtijd. We kunnen er verschillend over denken, maar bijna iedereen gelooft dat Jezus terugkomt in volle glorie;
2. In hoeverre Israël deel uitmaakt van het nieuwe verbond, maar bijna iedereen gelooft dat God met Israël door Abraham een verbond heeft gesloten en dat dit nooit door God is opgezegd;
3. De doop. Voor baby’s of alleen als je een bewuste keuze kan maken. Punt is dat we allemaal weten dat je om kind van de God te worden een bewuste keuze moet maken.
Dat is ook de reden waarom we dit bijbelstudieweekend niet via een kerkelijk verband organiseren. Dat we sprekers uitnodigen uit misschien onverwachte hoek, die dingen zeggen die niet altijd in onze manier van geloven passen, maar die je ook kunnen raken op een manier die je nooit had gedacht.
Dat zijn dan ook de momenten dat je er voor elkaar bent. Dat er onderling het vertrouwen is om als broeders en zusters te praten over wie God voor je is, waar je mee worstelt en waar je blij van wordt. Het bidden met en voor elkaar. Het er voor elkaar zijn en zo elkaar opbouwen in geloof. Dat is het doel wat we voor ogen hebben met dit weekend.

Goed, Gods wil: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”
Dat wil Hij dus ook voor jou, maar gebeurt dat dan ook? Is er iets wat Zijn plan met jou kan dwarsbomen?
Er staat geschreven in Jeremia 29: “Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14 Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen.”
Als je God niet aanroept, niet bidt, God niet zoekt dan zal het ware geluk en een hoopvolle toekomst je niet zo maar aan komen waaien. Dan kan het wel eens gebeuren dat het, net als met het volk Israël in de woestijn, 40 jaar duurt voor je dat door hebt.

Je kan natuurlijk zeggen dat lukt me niet met heel mijn hart en met heel mijn ziel God te zoeken zoals het me ook niet lukt om met heel mijn hart en met heel mijn ziel mijn naaste lief te hebben en God boven alles. Het grote gebod uit te leven, de ultieme wil van God te doen.

Nee, zonder Jezus gaat dat ook niet, maar met Jezus wel want door het geloof in Jezus zijn we kinderen van God zegt Galaten 3 vers 26. God is onze Vader dus roep Hem maar aan, bidt maar, zoek maar in al je onvolmaaktheid. Welke Vader zal zijn kind een steen geven als die om brood vraagt. Hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen zegt Jezus in Matteüs 7 vers 11. Vraag, maar, roep maar bidt maar. Hij luistert. In Johannes 3 vers 16 staat: “Want God had (en heeft nog steeds) de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En het is Gods wil dat niemand verloren gaat. Hij heeft de hele wereld lief.

Vraag voor in de praatgroepjes:

Noem elkaar eens wat voorbeelden in je leven waarbij je Gods wil gedaan hebt.

NBV
Micha 6 vers 8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”
Herziene Statenvert.
Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt:
niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

Maak het jezelf niet zo moeilijk. Het hoeven geen grootse verhalen te zijn. Heb ook niet het idee dat je jezelf onterecht op de borst slaat. Zie het als getuigenissen, hoe klein ook, die je broeder en zuster in het geloof opbouwen.

Vraag voor in de praatgroepjes:

Noem elkaar eens wat voorbeelden in je leven waarbij je Gods wil gedaan hebt.

NBV
Micha 6 vers 8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”
Herziene Statenvert.
Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt:
niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

Maak het jezelf niet zo moeilijk. Het hoeven geen grootse verhalen te zijn. Heb ook niet het idee dat je jezelf onterecht op de borst slaat. Zie het als getuigenissen, hoe klein ook, die je broeder en zuster in het geloof opbouwen.